ระบบบริการครบวงจร (One Stop Service)

รูปแบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ในการมาติดต่อกับทางโรงเรียน เช่น ขอใบรับรองผลการเรียน ขอใบ Transcript ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา พิมพ์รายงานผลการเรียนสรุปของนักเรียน สอบถามข้อมูลของนักเรียน เป็นต้น โดยนำการให้บริการทั้งหมดมารวมยังจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นจุดเด่นของระบบฐานข้อมูล (Database) ของโปรแกรม School ICT ที่เชื่อมโยงข้อมูลของระบบงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/yootheme/ost/thumbs/thumb_001.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/yootheme/ost/thumbs/thumb_002.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/yootheme/ost/thumbs/thumb_003.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/yootheme/ost/thumbs/thumb_004.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/yootheme/ost/thumbs/thumb_005.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/yootheme/ost/thumbs/thumb_006.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs/images/yootheme/ost/thumbs/thumb_007.jpg' for writing: Permission denied in C:\inetpub\vhosts\intellisys.co.th\httpdocs\modules\mod_yoo_gallery\yoo_gallery\lib\thumbnail.php on line 124

ตัวอย่างการให้บริการของระบบบริการครบวงจร (One Stop Service)

นักเรียน
 • ขอใบอนุญาติเข้าห้องเรียน
 • ขอใบอนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน
 • ขอใบรับรองความประพฤติ
 • ขอใบรับรองผลการเรียน
 • ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
 • ขอใบ ปพ.1
 • ขอใบ Transcript
 • ขอใบผลการเรียนค่างๆ
 • ขอพักการเรียน ลาออก
 • ขอชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ครู
 • สอบถามหนังสือเข้า-ออก
 • จัดทำรายชื่อนักเรียนเป็นปัจจุบัน
 • พิมพ์รายงานผลการเรียนสรุปของนักเรียน
 • พิมพ์เอกสารสรุปของนักเรียนที่จบการศึกษา
ผู้ปกครอง
 • สอบถามรายละเอียดของนักเรียน
 • ติดต่อชำระเงิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บ.อินเทลลิซิส โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-9164612