ไม่สามารถบันทึก คะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิด วิเคราะห์, การลงเวลาเรียน, การบันทึกคะแนนระหว่างภาค, การบันทึกคะแนนปลายภาค
ตอบ
 

อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ยังไม่มีการกำหนดกระบวนวิชาที่อาจารย์ต้องสอนในแต่ละภาค แก้ไขได้ดังนี้

เข้าโปรแกรมระบบงานทะเบียน ไปที่เมนู ประวัติ2544 --> กำหนดอาจารย์ประจำวิชา --> กำหนดอาจารย์ประจำวิชา

ให้ค้นหารายชื่อนักเรียนที่ต้องการกำหนดอาจารย์ผู้สอนขึ้นมา และให้เลือกรายวิชาที่ต้องการกำหนดอาจารย์ผู้สอนจากนั้นปิดหน้าต่างตัวเล็ก

ให้เลือกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการกำหนดในหน้าจอทางด้านซ้ายและเลือกอาจารย์ผู้ที่ต้องสอนในรายวิชาดังกล่าวทางด้านขวามือ แล้วกดปุ่ม “กำหนดอาจารย์ผู้สอน”

  • ยังไม่มีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของภาคเรียนที่ต้องการบันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ไปที่เมนู หลักสูตร --> รายวิชาเรียน


คลิกที่เครื่องหมายลูกศรให้ตรงกับรายวิชาที่ต้องการกำหนดรายชื่อจุดประสงค์จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนข้อมูลจุดประสงค์

ระบุปีการศึกษาและภาคเรียนที่ต้องการเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลให้ คลิกขวาจะปรากฏเมนู

ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้เลือก “เพิ่มข้อมูล” หรือจะเลือก “ใช้ข้อมูลจากปีการศึกษา/ภาคเรียนที่แล้ว” ก็ได้แล้วจึงมาแก้ไขข้อมูลของจุดประสงค์ให้เป็นไปตามต้องการที่หลังได้