รายละเอียดของระบบงานทะเบียน

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับทำการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของนักเรียน ทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางด้านการศึกษา มีความ สามารถ ในการพิมพ์รายงานต่างๆ เช่น พิมพ์ Certificate/Transcript (English), พิมพ์รายชื่อนักเรียน, พิมพ์รายชื่อผู้จบการศึกษา, พิมพ์รายงานคุณลักษณะพิเศษ, พิมพ์ใบ ปพ.1/Transcript, พิมพ์ใบ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร), พิมพ์ใบ ปพ.3/รายงานการออกใบประกาศนียบัตร (รบ.2), พิมพ์ใบ ปพ.4, พิมพ์ใบ ปพ.7 (ใบรับรอง) เป็นต้น

คุณสมบัติของระบบงานทะเบียน
 • กำหนดรูปแบบการออกรหัสประจำตัวของนักเรียน
 • สามารถทำการเลือกรูปแบบใบระเบียนผล ป.พ 1 ได้ตามปีที่พิมพ์
 • สามารถทำการเลือกรูปแบบใบระเบียนผล ป.พ 2 ได้ตามปีที่พิมพ์
 • กำหนดหรือเพิ่ม แผนการเรียนได้ตามความต้องการของโรงเรียน
 • กำหนดหรือเพิ่มคณะสี ของนักเรียนได้ตามความต้องการ
 • กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน ซึ่งสามารถกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักเรียนหลายคน
 • กำหนดห้องเรียนประจำของนักเรียน
 • บันทึกรายละเอียดเกรดการจบช่วงชั้น ในการพิมพ์รายงานของหลักสูตรใหม่

งานทะเบียนประวัติ
 • บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวและรายละเอียดต่างๆ ของนักเรียน พร้อมทั้งรูปภาพของนักเรียน
 • เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและอายุของนักเรียน ตามวันที่ ที่ต้องการให้คำนวณ
 • บันทึก/แก้ไขน้ำหนักและส่วนสูง
 • ลงทะเบียนตามที่กำหนด ตามแผนการเรียนโครงสร้างหลักสูตร
 • ลงทะเบียนเรียน Barcode ตามรายบุคคล
 • ลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมบังคับ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ
 • กำหนดอาจารย์ประจำวิชา
 • รายงานรายละเอียดรายวิชาที่กำหนดอาจารย์ประจำวิชาแล้ว
 • รายงานรายละเอียดรายวิชาที่ยังไม่ได้กำหนดอาจารย์ประจำวิชา
 • รายงานรายละเอียดรายวิชาที่ยังไม่กำหนดอาจารย์ประจำวิชา รายบุคคล
 • รายงานการกำหนดอาจารย์ประจำวิชา ของอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล
 • จัดลำดับที่การลงทะเบียน
 • รายงานนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนรายวิชา
 • รายงานนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมบังคับ
 • รายงานนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
 • รายงานนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมแนะแนว
 • รายงานนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 • บันทึกการจำหน่ายนักเรียน
 • บันทึกการโอนหน่วยการเรียน ของนักเรียน AFS
 • โอนประวัตินักเรียนจาก Text File
 • โอนข้อมูลเข้าระบบ Finger Scan

งานปรับปรุงข้อมูล
 • บันทึกการเลื่อนชั้นเรียน / เปลี่ยนห้อง – แผนการเรียน เพื่อง่ายต่อการปรับปรุงฐานข้อมูล
 • กำหนดการบันทึกรายชื่อผู้ที่จบการศึกษา
 • กำหนดข้อมูลในใบ รบ. เช่น วันอนุมัติจบ ชื่อนายทะเบียน ชื่อผู้อำนวยการ สาเหตุการจบ
 • กำหนด / แก้ไขเลขที่ใบ ปพ.1 กับนักเรียนที่จบการศึกษา
 • พิมพ์รายงานแบบขอรับ ปพ.1
 • พิมพ์รายงานแบบขอรับใบประกาศนียบัตร
 • กำหนด / แก้ไขเลขที่ใบ ปพ.1 กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • ลบรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา
 • โอนข้อมูลนักเรียน, บุคลากร ไปสู่โปรแกรม SMIS

งานพิมพ์รายงาน
 • กำหนดข้อมูลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พิมพ์ Certificate/Transcript
 • พิมพ์ใบรับรองของนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 • พิมพ์ใบ ปพ.1/Transcript
 • พิมพ์ใบ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)
 • พิมพ์ใบ ปพ.3/รายงานการออกใบประกาศนียบัตร
 • พิมพ์ใบ ปพ.4 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา
 • พิมพ์ใบ ปพ.4 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษา
 • พิมพ์ใบ ปพ.7 (ใบรับรอง)
 • พิมพ์รายงานใบตรวจสอบการลงทะเบียนของนักเรียน
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในแต่ละห้องเรียน
 • พิมพ์ใบเช็คชื่อนักเรียน(รบ.3) ในแต่ละห้องเรียน
 • พิมพ์แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียน ในแต่ละห้องเรียน
 • พิมพ์ใบเช็คชื่อการเข้าเรียนรายวัน ในแต่ละห้องเรียน
 • พิมพ์รายงานข้อมูล ปพ.1 เป็นรายห้อง
 • พิมพ์รายงานข้อมูล ปพ.1 (มีรูป) เป็นรายห้อง
 • พิมพ์รายงานเลขบัตรประชาชน ในแต่ละห้องเรียน
 • พิมพ์รายงานประวัติรายบุคคล
 • พิมพ์รายงานรายชื่อผู้จบการศึกษา
 • พิมพ์รายงานที่อยู่นักเรียนที่จบการศึกษา
 • พิมพ์ทะเบียนประวัติของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่