ระบบงานของโปรแกรม School ICT

ระบบงานของโปรแกรม School ICT ได้แยกออกเป็นสองส่วน ตามลักษณะการใช้งาน คือ การใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (Network) ภายในโรงเรียน และ การใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Base)

ในส่วนของ การใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (Network) ภายในโรงเรียน ประกอบด้วยระบบงาน (Module) ดังนี้

ส่วนของ การใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Base) ประกอบด้วยระบบงาน (Module) ดังนี้