รายละเอียดของระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่

ใช้สำหรับทำการบันทึกประวัตินักเรียนที่เข้าสมัครเรียนเข้าต่อในสถานศึกษา และทำบันทึกผลการสอบ ประเมินผลการสอบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โอนรายชื่อและประวัติของนักเรียนเข้าสู่ระบบงานทะเบียน

คุณสมบัติของระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่
 • กำหนดประเภทการรับสมัครนักเรียน
 • กำหนดการรับนักเรียนตามแผนการเรียน
 • กำหนดรายการอาคารและห้องสอบ
 • กำหนดห้องที่ใช้ทดสอบ
 • บันทึกประวัติและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • โอนข้อมูลประวัตินักเรียนที่จบ ม.3
 • บันทึกคะแนนสอบตามกลุ่มวิชา
 • บันทึกผลการคัดเลือก (จับฉลาก / ความสามารถพิเศษ)
 • ประมวลผลการสอบคัดเลือก
 • จัดแผนการเรียนให้กับนักเรียนที่สอบได้
 • บันทึกการมามอบตัวของนักเรียน
 • พิมพ์ใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบ
 • พิมพ์รายงานใบเช็นชื่อ
 • พิมพ์รายงานสรุปตามประเภทรับสมัคร
 • พิมพ์รายงานสรุปตามเขตพื้นที่
 • พิมพ์รายงานสรุปการรับนักเรียน
 • พิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนที่รับไว้
 • พิมพ์รายงานคะแนนนักเรียนที่รับไว้
 • พิมพ์รายงานรายชื่อนักเรียนแยกตามสถานศึกษาเดิม
 • พิมพ์รายงานนักเรียนที่มามอบตัว
 • พิมพ์รายงานนักเรียนที่ไม่มามอบตัว
 • พิมพ์รายงานใบเช็คชื่อห้องชั่วคราว
 • พิมพ์รายงานการโอนข้อมูลการรับสมัคร
 • พิมพ์รายงานสรุปจำนวนนักเรียนตามเพศ
 • พิมพ์รายงานสรุปจำนวนนักเรียนตามประเภท