รายละเอียดของระบบงานแผนงานงบประมาณ

ข้อมูลพื้นฐาน
 • กำหนดประเภทเงิน
 • กำหนดรายจ่ายของส่วนราชการ
 • กำหนดรายจ่ายย่อย
 • กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กำหนดภารกิจหลัก

งานแผนงาน
 • กำหนดเงินในระบบ
 • กำหนดประเภทรายได้
 • กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร(แผนงาน)
 • กำหนดกลยุทธ์ระดับแผนงาน(งาน/โครงการ)
 • บันทึกรายการโครงการ
 • บันทึกแผนการเดินงาน
 • บันทึกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • อนุมัติงาน/โครงการ
 • รายการรับ
 • รายการจ่าย

งานรายงานผล
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแยกตามแผนงาน
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงานที่เสนอโครงการ
 • รายงานสรุปจำแนกตามภารกิจหลัก
 • รายงานสรุปจำแนกตามมาตรฐาน สพฐ. และตัวบ่งชื้
 • รายงานรูปแบบต่างๆ
 • แบบสรุปงาน/โครงการที่อนุมัติ
 • แบบสรุปกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร
 • ทะเบียนคุมการใช้เงินตามกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
 • รายงานแผนภูมิแสดงเงินที่ได้รับจัดสรร
 • ระดับแผนงาน
 • ระดับงาน/โครงการ
 • ระดับกิจกรรม
 • กำหนดรายงานทะเบียนคุมการใช้เงินตามโครงการ ในระบบงานอาจารย์ประจำวิชาเพื่อดูรายละเอียดการใช้เงินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ
 • รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉพาะหน่วยงาน ในระบบงานอาจารย์ประจำวิชาเพื่อดูรายละเอียดในการขออนุมัติดำเนินการใช้เงินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ