รายละเอียดของระบบงานสารสนเทศ

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับสรุปข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โดยการพิมพ์เป็นตารางแสดงผล จำแนกในแต่ละปีการศึกษา

งานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
 • สรุปจำนวนห้องเรียนและนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนที่จำแนกตามเพศและห้องเรียนในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนที่จำแนกตามเพศและระดับชั้นในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนที่จำแนกตามแผนการเรียนในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปผลการเรียนแต่ละรายวิชาในหมวดต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปผลการเรียนแยกตามหมวดวิชา ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและ พ.ศ. เกิดในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามการเดินทางมาโรงเรียน ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามลักษณะที่พักอาศัย ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามภูมิลำเนา ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามเขตที่พักอาศัย ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทผู้ปกครอง ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามสถานภาพทางครอบครัว ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามวุฒิการศึกษาของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตามเงินที่นำมาโรงเรียน ในแต่ละปีการศึกษา

งานข้อมูลฝ่ายธุรการ
 • สรุปจำนวนบุคลากร ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามหมวดงาน ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศและประเภท ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและระดับ ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและประเภท ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทและระดับชั้นที่สอน ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทและอายุ ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทและระดับ ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับชั้นที่สอนและอายุ ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับชั้นที่สอนและวุฒิการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศและศาสนา ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศและสถานภาพสมรส ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศและเขตที่พักอาศัย ในแต่ละปีการศึกษา
 • สรุปจำนวนคำสั่งและหนังสือเข้า ในงานสารบรรณ ในแต่ละปีการศึกษา