รายละเอียดของระบบงานสารบรรณ

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลสถานะหนังสือทางราชการ เช่น การรับ-ส่งหนังสือเข้า / ออก เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสะดวกในหารติดตามเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติของระบบงานสารบรรณ
 • ประเภททะเบียนหนังสือรับ - ออก
 • สถานะของสำเนาทะเบียนหนังสือ
 • บันทึกข้อมูลการลงรับหนังสือ - ส่งหนังสือออก
 • บันทึกปฏิบัติการตอบรับหนังสือ และส่งหนังสือ เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการรับทราบเรื่อง
 • บันทึกปฏิบัติการตอบรับหนังสือภายใน
 • จัดเก็บเอกสารข้อมูล ในไว้ที่ Server
 • จัดเก็บ File ได้หลายประเภทได้แก่ .pdf ,*.bmp ,*.jpg ,*.gif ,*.doc ,*.xls
 • สามารถพิมพ์เอกสาร จาก File ต้นฉบับที่จัดเก็บไว้ใน Database
 • การตรวจสอบข้อมูลและรายงานทางเครื่องพิมพ์
  - สรุปพิมพ์ทะเบียนหนังสือรับเข้า
  - สรุปพิมพ์ทะเบียนหนังสือส่งออก