รายละเอียดของระบบงานแนะแนว

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับทึกข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน สถานะภาพทางครอบครัวต่าง ๆ ของนักเรียน

งานทะเบียนประวัติ
 • บันทึกข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันเช่น บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย, งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่าง,ลักษณะของที่อยู่อาศัย, การทำงานหารายได้พิเศษ, ค่าใช้จ่ายที่ได้รับรายวันในการมาโรงเรียน, เพื่อนสนิท, การเดินทางมาโรงเรียน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป- กลับ, ทุนการศึกษาที่ได้รับ
 • บันทึกข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง
 • บันทึกข้อมูลสถานะภาพทางครอบครัว
 • แสดงผลการเรียนเฉลี่ย รายบุคคล

งานสรุปข้อมูล
 • พิมพ์รายงานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดเป็นรายบุคคล
 • พิมพ์รายงานลักษณะที่อยู่อาศัย
 • พิมพ์รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้รับรายวัน
 • พิมพ์รายงานการเดินทางมาโรงเรียน
 • พิมพ์รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ
 • พิมพ์รายงานการได้รับทุนการศึกษา
 • พิมพ์รายงาน งานอดิเรก
 • พิมพ์รายงานทำงานหารายได้พิเศษ
 • พิมพ์รายงานศาสนาของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • พิมพ์รายงานวุฒิการศึกษาของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • พิมพ์รายงานอาชีพของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • พิมพ์รายงานรายได้ต่อเดือน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • พิมพ์รายงานสถานภาพสมรสของบิดามารดา
 • พิมพ์รายงานลักษณะของชุมชนที่อาศัย
 • พิมพ์รายงานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
 • พิมพ์รายงานผลการเรียนเฉลี่ยเป็นช่วงระดับที่สามารถกำหนดแสดงได้
 • พิมพ์รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นช่วงระดับที่สามารถกำหนดแสดงได้
 • พิมพ์รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีกรุ๊ปเลือดต่างๆ
 • พิมพ์รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีโรคประจำตัวต่างๆ
 • พิมพ์รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีผลการตรวจวัดสายตาต่างๆ
 • พิมพ์รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีผลการตรวจวัดการได้ยินต่างๆ
 • พิมพ์รายงานน้ำหนักและส่วนสูง รายห้องเรียน
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามเพศ
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามค่าใช้จ่ายรายวันที่ได้รับมาโรงเรียน
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามการเดินทางมาโรงเรียน
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับโรงเรียน
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามการรับทุน
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามงานอดิเรก
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามวุฒิการศึกษาของบิดา
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามวุฒิการศึกษาของมารดา
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามอาชีพของบิดา
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามอาชีพของมารดา
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามรายได้ของบิดา
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามรายได้ของมารดา
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามรายได้ของผู้ปกครอง
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามสถานะภาพสมรสของบิดา-มารดา
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามสภาพเศรษฐกิจ
 • พิมพ์กราฟแสดงจำนวนจำแนกตามความสัมพันธ์ภายในครอบครัว