รายละเอียดของระบบงานพัสดุ

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพัสดุ ได้แก่ ครุภัณฑ์, วัสดุ, การจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุ เพื่อให้มีการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

คุณสมบัติของระบบงานพัสดุ
 • กำหนดกลุ่มพัสดุ / ครุภัณฑ์
 • กำหนดประเภทพัสดุ / ครุภัณฑ์
 • กำหนดชนิดพัสดุ / ครุภัณฑ์
 • กำหนดประเภทเงินที่ใช้
 • กำหนดวิธีการจัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์
 • กำหนดรหัสธนาคาร / สาขา
 • กำหนดรายชื่อร้านค้า
 • กำหนดชื่อและตำแหน่ง เพื่อใช้ในระบบเอกสารของระบบงานพัสดุ
 • กำหนดตำแหน่งคณะกรรมการ

งานสั่งซื้อ-สั่งจ้าง
 • บันทึกรายการบริจาค
 • บันทึกรายการพัสดุที่บริจาคเข้าระบบ
 • บันทึกคำขอซื้อ / ขอจ้างครุภัณฑ์และวัสดุของแต่ละหน่วยงาน
 • งานแผนอนุมัติการขอซื้อ / ขอจ้าง
 • รายงานรายการบริจาคครุภัณฑ์ / วัสดุ
 • รายงานสรุปใบขอซื้อครุภัณฑ์ / วัสดุ
 • บันทึกใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ / วัสดุ
 • บันทึกใบตรวจรับครุภัณฑ์ / วัสดุ
 • รายงานใบสั่งซื้อจำแนกตามหน่วยงาน
 • รายงานใบสั่งซื้อประจำเดือน
 • บันทึกใบสั่งจ้าง
 • บันทึกใบตรวจรับการจ้าง
 • บันทึกรายการอนุมัติการจ่ายเงิน
 • รายงานใบสั่งจ้างจำแนกตามหน่วยงาน
 • รายงานใบสั่งจ้างประจำเดือน
 • รายงานใบสั่งซื้อ / สั่งจ้างที่ตรวจรับแล้ว
 • รายงานใบสั่งซื้อ / สั่งจ้างที่ยังไม่ได้ตรวจรับ
 • รายงานใบตรวจรับครุภัณฑ์ / วัสดุ
 • รายงานใบอนุมัติการจ่ายเงิน
 • พิมพ์ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้างรายงานผู้อำนวยการ

งานวัสดุกลาง
 • ออกหมายเลขวัสดุ
 • การรับวัสดุเข้าคลัง
 • บันทึกคำขอเบิกวัสดุจากหน่วยงาน
 • บันทึกการอนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุ
 • รายงานบันทึกคำขอเบิกพัสดุ
 • รายงานการรับวัสดุเข้าคลัง
 • รายงานการเบิก-จ่าย / หน่วยงาน
 • รายงานการรับเข้า / เบิก / จ่ายวัสดุ
 • รายงานการรับวัสดุแยกตามวันที่
 • รายงานทะเบียนวัสดุ
 • รายงานทะเบียนวัสดุคงเหลือ
 • รายงานยอดสรุปวัสดุถาวรคงเหลือ

งานครุภัณฑ์
 • บันทึกหมายเลขควบคุมครุภัณฑ์
 • พิมพ์บาร์โค้ดของครุภัณฑ์
 • บันทึกคำขอเบิกครุภัณฑ์จากหน่วยงาน
 • บันทึกการยืมครุภัณฑ์
 • บันทึกการส่งคืนครุภัณฑ์
 • บันทึกการซ่อมครุภัณฑ์
 • บันทึกการจำหน่ายครุภัณฑ์
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์
 • รายงานบันทึกคำขอเบิกครุภัณฑ์
 • รายงานการยืมครุภัณฑ์
 • รายงานการซ่อมครุภัณฑ์
 • รายงานทะเบียนครุภัณฑ์
 • รายงานทะเบียนครุภัณฑ์แยกตามฝ่าย / หน่วยงาน
 • รายงานทะเบียนครุภัณฑ์คงเหลือ
 • รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์
 • รายงานค่าเสื่อมราคาสะสมของครุภัณฑ์

งานวิเคราะห์
 • วิเคราะห์จำนวนครุภัณฑ์แต่ละรายการที่ผ่านมาในรอบ 5 ปี
 • วิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินในรอบ 5 ปี
 • สรุปรายงานข้อมูลการซื้อครุภัณฑ์และวัสดุในรอบปี