รายละเอียดของระบบงานปกครอง

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู - อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมและการบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียน

งานการมาเรียน
 • กำหนดเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียน
 • กำหนดรูปแบบ TEXT FILE ในการโอนข้อมูล
 • ถ่ายโอนข้อมูลลงเวลา จาก TEXT FILE
 • บันทึกวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • บันทึกและแก้ไขเวลาเข้าเรียนของนักเรียน
 • บันทึกใบเข้าห้องเรียน
 • บันทึกการขาดเรียนรายวิชา
 • บันทึกการลาหยุด
 • บันทึกการขออนุญาตออกนอกบริเวณสถานศึกษา
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนขาดเรียนของนักเรียน ตามช่วงวันที่
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนมาสายของนักเรียน ตามช่วงวันที่
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่กลับก่อนเวลา ตามช่วงวันที่
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ลงเวลาก่อนกลับ ตามช่วงวันที่
 • พิมพ์สถิติการมาเรียนสรุปตามชั้นปี
 • พิมพ์สถิติการมาเรียนสรุปตามระดับชั้น
 • พิมพ์รายงานนักเรียน ที่ขาดเรียนเกินกำหนด
 • พิมพ์รายงานนักเรียน ที่ขาดเรียนตั้งแต่ 1 คาบขึ้นไป
 • พิมพ์แบบสำรวจการเรียนการสอน ของนักเรียน
 • พิมพ์แบบบันทึกการสอนและสรุปจำนวนนักเรียนประจำวัน
 • พิมพ์รายการข้อมูลการลาหยุด รายบุคคล
 • พิมพ์รายการข้อมูลการลาหยุด ตามช่วงวันที่
 • พิมพ์รายการข้อมูลการลาหยุด ตามรายการลาหยุด
 • พิมพ์สรุปข้อมูลการลาหยุด รายบุคคล
 • พิมพ์สรุปข้อมูลการลาหยุด ตามช่วงวันที่
 • พิมพ์สรุปข้อมูลการลาหยุด ตามรายการลาหยุด
 • พิมพ์รายการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

งานความประพฤติ
 • กำหนดกลุ่มความดีความชอบ
 • กำหนดรายการความดีความชอบ ในแต่ละกลุ่มความดีความชอบ
 • กำหนดกลุ่มความผิด
 • กำหนดรายการความผิดในแต่ละกลุ่มความผิด
 • บันทึกข้อมูลความประพฤติของนักเรียน
 • บันทึกข้อมูลการทำทัณฑ์บนความประพฤติของนักเรียน
 • บันทึกส่งจดหมายเชิญผู้ปกครอง
 • บันทึกข้อมูลรายละเอียดความดีความชอบของนักเรียน

งานพิมพ์รายงาน
 • พิมพ์แบบบันทึกนักเรียนแต่งกายผิดระเบียบ
 • พิมพ์บันทึกส่ง จดหมาย เชิญผู้ปกครอง
 • พิมพ์สรุปข้อมูลรายการความประพฤติ รายบุคคล
 • พิมพ์เอกสารการทำทัณฑ์บน
 • พิมพ์เอกสารการเชิญผู้ปกครอง
 • พิมพ์ข้อมูลรายการความประพฤติ รายบุคคล
 • พิมพ์ข้อมูลรายการความประพฤติ ตามที่ถูกหักคะแนน
 • พิมพ์ข้อมูลรายการความประพฤติ ตามวันที่บันทึก
 • พิมพ์ข้อมูลรายการความประพฤติ ตามความผิด
 • พิมพ์สรุปข้อมูลในแต่ละรายการความผิด
 • พิมพ์สรุปสถิติความประพฤติของนักเรียนประจำวัน
 • พิมพ์สรุปสถิติความประพฤติของนักเรียนประจำเดือน
 • พิมพ์ใบรับรองความประพฤติของนักเรียน
 • พิมพ์รายการความดีความชอบของนักเรียน
 • พิมพ์ข้อมูลรายการความดีความชอบ รายบุคคล
 • พิมพ์ข้อมูลรายการความดีความชอบ ตามวันที่ทำ
 • พิมพ์ข้อมูลรายการความดีความชอบ ตามวันที่บันทึก
 • พิมพ์สรุปเอกสารใบทัณฑ์บน รายบุคคล
 • พิมพ์สรุปเอกสารใบทัณฑ์บน ตามวันที่บันทึก
 • พิมพ์สรุปเอกสารใบทัณฑ์บน ตามอาจารย์ผู้บันทึก
 • พิมพ์สรุปเอกสารใบทัณฑ์บน ตามความผิด
 • พิมพ์สรุปเอกสารเชิญผู้ปกครอง รายบุคคล
 • พิมพ์สรุปเอกสารเชิญผู้ปกครอง ตามรายการจดหมายตามวันที่บันทึก
 • พิมพ์สรุปเอกสารเชิญผู้ปกครอง ตามจำนวนจดหมายตามวันที่บันทึก
 • พิมพ์สรุปเอกสารเชิญผู้ปกครอง ตามการมาพบของผู้ปกครอง
 • พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร