รายละเอียดของระบบงานบุคลากร

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวในด้านต่างๆ ของบุคลากรพร้อมทั้งรูปถ่าย เพื่อสะดวกในการค้นหาและวางแผนการทำงาน

งานทะเบียนประวัติ
 • บันทึกประวัติส่วนตัวของบุคลากร
 • บันทึกประวัติเงินเดือน
 • บันทึกประวัติการลา
 • บันทึกประวัติการทำงาน
 • บันทึกหน้าที่พิเศษ
 • บันทึกประวัติการอบรม/ดูงาน
 • บันทึกความสามารถพิเศษ
 • บันทึกประวัติการรับเครื่องราชฯ
 • บันทึกผลงานดีเด่น
 • บันทึกประวัติการศึกษา
 • บันทึกความผิดทางวินัย
 • พิมพ์รายชื่อและประวัติของบุคลากร
 • พิมพ์รายชื่อบุคลากรแยกตามฝ่าย
 • สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามฝ่ายและหน่วยงาน
 • สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง
 • สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา
 • สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทตำแหน่ง

งานลงเวลาทำงาน
 • กำหนดเวลามาทำงานของบุคลากร
 • บันทึกการลงเวลาการมาทำงานของบุคลากร รายวัน
 • รายงานการลงเวลาทำงานของบุคลากร
 • พิมพ์รายงานบุคลากรที่มาสาย
 • พิมพ์รายงานบุคลากรที่ไม่ได้ลงเวลา
 • พิมพ์รายงานบุคลากรที่กลับก่อนเวลา
 • พิมพ์รายงานบุคลากรที่ไม่ได้ลงเวลากลับ