แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

  • โปรดกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านในการพิจารณาคัดเลือก
  • เตรียมไฟล์รูปถ่ายพร้อมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ZIP รวมกันเป็นไฟล์เดียว (นามสกุล zip, rar) ขนาดไม่เกิน 3 Mb. เพื่อส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้ 

ต้องใส่ข้อมูล *


ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร


ประวัติส่วนตัว

 โสด   สมรส   หม้าย   หย่าร้าง 


ข้อมูลการศึกษา
 ปริญญาโท   ปริญญาตรี   ปวส.   ปวช.   มัธยมศึกษา 


ประวัติการทำงาน


ประวัติการฝึกอบรม


ความสามารถ
 ดีมาก   ดี   พอใช้   แย่ 

 ดีมาก   ดี   พอใช้   แย่ 

 ดีมาก   ดี   พอใช้   แย่ 

 ดีมาก   ดี   พอใช้   แย่ 

 ดีมาก   ดี   พอใช้   แย่ 

 ไม่มี   รถยนต์   รถจักรยานยนต์ 


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หลังจากบริษัท ฯ จ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัท อินเทลลิซิส โซลูชั่น จำกัด ขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ บริษัทฯ จะไม่นำไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้เพื่อการซื้อขายให้กับบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน